Γ΄ Κυριακή Ματθαίου - 3. Sonntag nach Pfingsten Lesungen in der Göttlichen Liturgie Προς Κορινθίους Β΄ (στ΄ 1 – 10)Ἀδελφοί,...

mehr lesen