«Η υποβάθμιση και η καταστροφή του περιβάλλοντος ισοδυναμεί με αυτοκτονία.
Μοιάζουμε αδυσώπητα παγιδευμένοι σε τρόπους ζωής και συστήματα που αγνοούν
επανειλημμένως τις επιταγές της φύσης, τις οποίες δεν μπορούμε ούτε να αρνηθούμε
ούτε να διαπραγματευτούμε. Φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα μάθουμε κάποια πράγματα
για την δυνατότητα επιβίωσης του πλανήτη μας, αφότου τα πράγματα αυτά ξεπεράσουν
την δυνατότητα επιστροφής.»

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α‘ (2019), Συναντώντας το Μυστήριο, Ferdinand
Schöningh, σ. 80.

Η Ενδράση – Κλίμα είναι μια νέα, εθελοντική δραστηριότητα της ελληνορθόδοξης ενορίας του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στο Ντίσσελντορφ, η οποία ασχολείται με οικολογικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κλιματικής συνείδησης και συμπεριφοράς των ενοριτών καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχετικών μέτρων στον χώρο της ενορίας.
Tο όραμα της δραστηριότητας είναι: Κλιματικά ουδέτερη ενέργεια 2030. Πεδία δράσης προτεραιότητας στην ιδρυτική φάση της Ενδράση – Κλίμα είναι η διαχείριση απορριμμάτων και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην ενοριακή αίθουσα και στην εκκλησία. Στο μέλλον άλλα πεδία δράσης, όπως το πράσινο, μπορούν να προστεθούν. Η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων θα πρέπει να προσφέρει μετρήσιμες συνεισφορές στην προστασία του κλίματος και, παράλληλα, να δώσει ώθηση για διάδοση ιδεών και εφαρμογών στο (οικογενειακό, επαγγελματικό κτλ.) περιβάλλον της Ενορίας.
Στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων πρόκειται να αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μια ιδέα για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του κάδου οργανικών απορριμμάτων) στο εγγύς μέλλον. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης πρόκειται να αναπτυχθεί μια ιδέα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του χώρου και της θέσης σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.
Η προετοιμασία αυτή είναι μακροχρόνια. Προσφέρεται ενδεχομένως και για συνεργασίες με ανώτερες σχολές ή πανεπιστήμια που απονέμουν σχετικές σπουδές, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες.
Η δραστηριότητα υποστηρίζεται από την εθελοντική εργασία μελών της ενορίας και φίλων σε δύο έργα (1: διαχείριση απορριμμάτων, 2: ενεργειακή απόδοση). Υπηρετεί κοινωφελή σκοπό και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μέλη και φίλοι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή και στα δύο από τα παραπάνω έργα.
Οι εργασίες για τα έργα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αρχές του 2023. Στις ιδρυτικές συνεδριάσεις, θα οριστούν οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των έργων και τα πρώτα πακέτα εργασίας και τα προσχέδια χρονοδιαγράμματος θα συντονιστούν με τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.

Υπεύθ. Επικοινωνίας: Δρ. Βασίλειος Καραβεζύρης, τηλ. 0151 55833618, karavezyris@gmail.com


Aufruf zu einer neuen, freiwilligen Aktivität

„Umweltabbau und Zerstörung sind gleichbedeutend mit Selbstmord. Wir scheinen
unaufhaltsam in unseren Lebensweisen und Systemen gefangen zu sein, die wiederholt
die Zwänge der Natur ignorieren, die weder zu leugnen noch zu verhandeln sind. Es sieht
allzu wahrscheinlich aus, dass wir ein paar Dinge über die Überlebensfähigkeit unseres
Planeten erst lernen werden, wenn die Dinge über den Punkt der Rückkehr hinaus sind.“

Ökumenischer Patriarch Bartolomaios I. (2019), Begegnung mit dem Mysterium,
Ferdinand Schöningh, S. 80

ENdrasi-Klima ist eine neue, freiwillige Aktivität der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Hl. Apostel Andreas in Düsseldorf, die sich mit ökologischen, Umwelt- und Klimafragen im
Kontext der nachhaltigen Entwicklung befasst. Die Aktivität dient der Stärkung des Umweltund Klimabewusstseins und -verhaltens der Gemeindemitglieder sowie der Entwicklung und
Umsetzung einschlägiger Maßnahmen am Standort der Kirchengemeinde.
Die Vision der Aktivität lautet: Klimaneutrale Energieversorgung 2030. Prioritäre Handlungsfelder in der Gründungsphase von ENdrasi-Klima sind das Abfallmanagement und die Ertüchtigung der Energieeffizienz im Gemeindesaal sowie in der Kirche. Künftig können weitere Handlungsfelder, wie z.B. Begrünung angeschlossen werden. Die Umsetzung von konkretisierenden Maßnahmen soll messbare Beiträge zum Klimaschutz liefern und Impulse für die Verbreitung im Umfeld der Kirchengemeinde geben.
Im Bereich des Abfallmanagements soll ein Konzept für die Stärkung der Abfallgetrenntsammlung (einschließlich Einführung der Biotonne) entwickelt und zeitnah realisiert werden. Im Bereich der Energieeffizienz soll ein Konzept für Energieeinsparung durch Ertüchtigung des Standortes und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage entwickelt werden. Diese Vorbereitung ist längerfristig angelegt. Sie bietet sich ggf. für Kooperationen mit Fachhochschulen oder Universitäten an, die im Rahmen einschlägiger Studien, Bacheloroder Diplomarbeiten vergeben.
Die Aktivität wird durch die freiwillige Arbeit von Gemeindemitgliedern und Freunden in Projektarbeiten (1: Abfallmanagement, 2: Energieeffizienz) unterstützt. Sie dient dem Wohl der Allgemeinheit und ist nicht gewinnorientiert. Die Mitwirkung von Mitgliedern und Freunden an einem oder beiden der vorgenannten Projekte ist möglich.
Mit der Arbeit der Projekte soll im Anfang des 2023 begonnen werden. An den konstituierenden Sitzungen sollen Verantwortliche für die Leitung der Projekte genannt und erste Arbeitspakete und Zeitplanentwürfe mit interessierten Projektbeteiligten abgestimmt werden.