8 Januar 2023 – Κυριακή μετά τα Φώτα

Sonntag nach Theophanie

Lesungen in der Göttlichen Liturgie

Απόστολος, Προς Εφεσίους (δ‘ 7-13)

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, στόν καθένα απο μας δόθηκε η χάρη σύμφωνα προς το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Γι αυτό λέει, «όταν ανέβηκε στα ύψη έλαβε αιχμαλώτους και έδωσε δώρα στους ανθρώπους». Το δέ ανέβηκε, τί σημαίνει παρά ότι καὶ κατέβηκε πρώτα στα κατώτερα μέρη της γής; Εκείνος που κατέβηκε είναι αυτός που και ανέβηκε υπεράνω όλων των ουρανών, για να γεμίσει τα πάντα. Και τα δώρα του ήταν: μερικοί να είναι απόστολοι, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, με σκοπό να καταρτίσουν τους αγίους, για το έργο διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρις ότου φθάσουμε όλοι στὴν ενότητα της πίστης και της πλήρους γνώσης του Υιού του Θεού, σε άνθρωπο τέλειο, στο μέτρο του αναστήματος του Χριστού.

Epistel (Eph 4,7-13):

Brüder, jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Wenn er aber hinaufstieg, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen.

Ευαγγέλιο, Κατά Ματθαίον (δ‘ 12-17)

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος από το ψηφιδωτό της "Δέησης". Στέκεται στα αριστερά του Χριστού, ενώ στα δεξιά του βρίσκεται η Παναγία. Ο συνδυασμός αυτών των τριών μορφών συναντάται και σε ψηφιδωτά που απεικονίζουν την Δευτέρα Παρουσία
Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος από το ψηφιδωτό της „Δέησης“ στην Αγία Σοφία. Στέκεται στα αριστερά του Χριστού, ενώ στα δεξιά του βρίσκεται η Παναγία. Ο συνδυασμός αυτών των τριών μορφών συναντάται και σε ψηφιδωτά που απεικονίζουν την Δευτέρα Παρουσία

Τῷ καιρῷ εκείνω, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε στη Γαλιλαία. Άφησε τη Ναζαρέτ και ήρθε να κατοικήσει στην Καπερναούμ, η οποία ήταν κοντά στη λίμνη στα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, για να εκπληρωθεί εκείνο, που ελέχθη δια του Ἡσαΐα του προφήτου, «η χώρα του Ζαβουλὼν και η χώρα του Νεφθαλείμ, η οποία εκτείνεται κοντά στη θάλασσαν, η γή πέρα απο τον Ιορδάνη, η Γαλιλαία των εθνικών, ο λαός, που κάθεται στὸ σκοτάδι, είδε μεγάλο φώς και για κείνους που κάθονται στη χώρα και τη σκιά του θανάτου, ανέτειλε γι’ αυτούς φώς». Απο τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει, «Μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών».

Evangelium (Mt 4,12-17):

Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naftali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa: das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.