Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

5 Februar 2023 Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

5 Februar 2023 Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

5 Februar 2023 Sonntag des Zöllners und des Pharisäers

Lesungen in der Göttlichen Liturgie

Απόστολος, Προς Τιμόθεον Β‘ (γ‘ 10-15)

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Παιδί μου Τιμόθεε, συ παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τον τρόπο της ζωής, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, τα οποία μου συνέβησαν στην Άντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Πόσους διωγμούς υπέφερα και απο όλα με έσωσε ο Κύριος. Και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Πονηροί όμως άνθρωποι και απατεώνες θα προκόψουν στα χειρότερα πλανώντες και πλανώμενοι. Εσύ όμως, μένε σ‘ εκείνα που έμαθες και επιφορτίστηκες, διότι ξέρεις απο ποιόν τα έμαθες, και διότι από την βρεφική ηλικία ξέρεις τα ιερά γράμματα, τα οποία έχουν τη δύναμη να σε οδηγήσουν στη σοφία προς σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Κάθε θεόπνευστη γραφή είναι και ωφέλιμη προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς διαπαιδαγώγηση με δικαιοσύνη, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, κατηρτισμένος προς κάθε έργο καλό.

Epistel (2 Tim 3,10-15)

Mein Sohn Timotheus, du bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben und Streben, im Glauben, in der Langmut, der Liebe und der Ausdauer, in den Verfolgungen und Leiden, denen ich in Antiochia, Ikonion und Lystra ausgesetzt war. Welche Verfolgungen habe ich erduldet! Und aus allen hat der Herr mich errettet. So werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden. Böse Menschen und Schwindler dagegen werden immer mehr in das Böse hineingeraten; sie sind betrogene Betrüger. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast; denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst.

Ευαγγέλιο, Κατά Λουκάν (ιη‘ 10-14)

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή: Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό, για να προσευχηθούν, ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε καί έκανε προσευχὴ προς τον εαυτό του : «Θεέ, σ’ ευχαριστώ, που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή όπως αυτός εδώ ο τελώνης. Νηστεύω δυὸ φορές τη βδομάδα, δίνω το δέκατο απ‘ όλα, όσα αποκτώ». Ο τελώνης όμως στεκότανε μακρυά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώση στον ουρανό αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε, «Θεέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Σας λέω, ότι αυτός κατέβηκε στὸ σπίτι του δικαιωμένος απ‘ το Θεό παρά ο άλλος. Διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθή, και κείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθή.

Evangelium (Lk 18,10-14)

Der Herr sprach: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.