Των Τριών Ιεραρχών

30. Januar 2022  Των τριών Ιεραρχών – Fest der heiligen drei Hierarchen

30. Januar 2022  Των τριών Ιεραρχών – Fest der heiligen drei Hierarchen

Lesungen in der Göttlichen Liturgie

Απόστολος, Προς Εβραίους (ιγ΄ 7 – 16)

Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες· ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ Ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς· διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. Δι‘ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ‘ ἔστι καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, να θυμάστε τους προϊσταμένους σας, οι οποίοι σας κήρυξαν το λόγο του Θεού. Εξετάζετε την έκβαση της ζωής των και μιμείστε την πίστη των. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθές και σήμερα και αιώνια. Μη παρασύρεστε απο διάφορες και ξένες διδασκαλίες. Είναι καλό η καρδιά να ενισχύεται με τη χάρη και όχι με φαγητά, απο τα οποία δεν είχαν καμιά ωφέλεια όσοι βασίζονται σ’αυτά. Έχουμε θυσιαστήριο, απο το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν όσοι λατρεύουν στην σκηνή. Τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρεται υπο του αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τις αμαρτίες, κατακαίγονται έξω απο το στρατόπεδο. Γι αυτό και ο Ιησούς για να αγιάση το λαό με το δικό του αίμα, έπαθε έξω απο την πύλη. Άς πλησιάσουμε λοιπόν προς αυτόν έξω οπὸ το στρατόπεδο, βαστάζοντας τον ονειδισμό του. Διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Δι’ αυτού λοιπόν, ας προσφέρουμε πάντοτε στον Θεό θυσία απο ύμνους, τον καρπό δηλαδή των χειλιών μας, τα οποία ομολογούν το όνομά του. Μη λησμονάτε να κάνετε το καλό και να διαθέτετε απο ό,τι έχετε και σ‘ άλλους, γιατί σε τέτοιες θυσίες ευχαριστιέται ο Θεός.

Epistel (Hebr 13, 7-16):

Brüder, denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; schaut auf das Ende ihres Lebens, und ahmt ihren Glauben nach! Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren irreführen; denn es ist gut, das Herz durch Gnade zu stärken und nicht dadurch, dass man nach Speisevorschriften lebt, die noch keinem genützt haben. Wir haben einen Altar, von dem die nicht essen dürfen, die dem Zelt dienen. Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom Hohenpriester zur Sühnung der Sünde in das Heiligtum gebracht wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Deshalb hat auch Jesus, um durch sein eigenes Blut das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also zu ihm vor das Lager hinaus ziehen und seine Schmach auf uns nehmen. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige. Durch ihn also lasst uns Gott allezeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen.

Ευαγγέλιο, Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19)

Των Τριών Ιεραρχών

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὅς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Είπε ο Κύριος: Σείς είστε το φώς του κόσμου· δεν είναι δυνατό να κρυφτεί πόλη, που βρίσκεται πάνω σ‘ ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λυχνάρι και το τοποθετούν κάτω απο το μόδι, αλλά πάνω στο λυχνοστάτη και έτσι λάμπει σ‘ όλους, που βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψη το φώς σας μπρὸς στους ανθρώπους, για να δούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό». «Μὴ νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Αλήθεια σας λέω, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γή, ούτε ένα γιώτα ή ένα στίγμα δε θα καταργηθή απο το νόμο, μέχρις ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θαπαραβή μία απο τις εντολές αυτές τις ελάχιστες και διδάξη τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομασθή ελάχιστος στη βασιλεία των ουρανών, ενω εκείνος που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομασθή μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών.

Evangelium (Mt 5, 14-19):

Der Herr sagte: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.