Κυριακή της Ορθοδοξίας

24 März 2024 Κυριακή της Ορθοδοξιας Sonntag der Orthodoxie

24 März 2024 Κυριακή της Ορθοδοξιας Sonntag der Orthodoxie

Lesungen in der Göttlichen Liturgie (Basilius-Liturgie)

Απόστολος, Προς Εβραίους (ια‘ 9-10, 24-26, 32-40)

Ἀδελφοί, Πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, με την πίστη κατοίκησε ο Αβραάμ στη γή της επαγγελίας σαν ξένος σε μια ξένη χώρα, ζώντας σε σκηνές, μαζὶ με τον Ισαακ και τον Ιακώβ, οι οποίοι ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως, διότι περίμενε την πόλη, η οποία είχε στερεά θεμέλια και της οποίας αρχιτέκτων και δημιουργός είναι ο Θεός. Με την πίστη ο Μωϋσής, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιός της κόρης του Φαραώ, διότι προτίμησε μάλλον να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτωλών πραγμάτων. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο απ‘ τους θησαυροὺς της Αιγύπτου τον εξευτελισμὸ του Χριστού, καθ’ ότι απέβλεπε στην ανταπόδοση. Και τί ακόμη να πώ; Δε μου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαυΐδ και Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, πέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν τη δύναμη φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροὶ σε καιρό πολέμου, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς τους δι’ αναστάσεως, άλλοι βασανίσθηκαν και δε δέχθηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να πετύχουν μια άλλη καλύτερη ανάσταση. Άλλοι δοκιμάσθηκαν με εμπαιγμούς και μαστίγωση, ακόμη και με δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανώνταν φορώντες δέρματα προβάτων καὶ αιγών, στερούνταν, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες, (άνθρωποι για τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος), πλανώνταν σε ερήμους και βουνά, σε σπήλαια και τρύπες της γής. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλή μαρτυρία με την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο σχετικά μ’ εμάς για να μη φθάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.

Epistel (Hebr 11, 24-26, 32-40):

Brüder, aufgrund des Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, Sohn einer Tochter des Pharao genannt zu werden; lieber wollte er sich zusammen mit dem Volk Gottes misshandeln lassen, als flüchtigen Genuss von der Sünde zu haben; er hielt die Schmach des Messias für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens; denn er dachte an den künftigen Lohn. Und was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde mir nicht reichen, wollte ich von Gideon reden, von Barak, Simson, Jiftach, David und von Samuel und den Propheten; sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht; sie sind scharfen Schwertern entgangen; sie sind stark geworden, als sie schwach waren; sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht; sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfellen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens (von Gott) besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte; denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden.

Ευαγγέλιο, Κατά Ιωάννην (α‘ 44 – 52)

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Τῷ καιρῷ εκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ‘ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Τον καιρό εκείνο, ήθελε ο Ιησούς να μεταβεί στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Καταγόταν ο Φίλιππος απ‘ τη Βηθσαϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέει, «Βρήκαμε εκείνον, για τον οποίο έγραψε ο Μωϋσής στο νόμο και οι Προφήτες, τον Ιησού, τον υιό του Ιωσήφ απο τη Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ του είπε, Είναι δυνατόν απ‘ τη Ναζαρετ να είναι κάτι καλό;». Λέει σ‘ αυτόν ο Φίλιππος, «Έλα να δείς». Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται πρός αυτόν και είπε, «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Ο Ναθαναήλ του είπε, «από πού με γνωρίζεις;». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Πρίν σε φωνάξει ο Φίλιππος σε είδα κάτω απ‘ τη συκιά». Ο Ναθαναήλ του λέει, «Ραββί, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς του απεκρίθηκε, «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δείς μεγαλύτερα πράγματα απ‘ αυτά». Και πρόσθεσε, «Αλήθεια, αλήθεια, σας λέω, από τώρα θα βλέπετε τον ούρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν για τον Υιό του ανθρώπου».

Evangelium (Joh 1, 44-52):

In jener Zeit wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen; da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach! Philippus war aus Betsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Natanaël und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben: Jesus aus Nazaret, den Sohn Josefs. Da sagte Natanaël zu ihm: Aus Nazaret? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh! Jesus sah Natanaël auf sich zukommen und sagte über ihn: Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Natanaël fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel! Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn.