Κυριακή του Πάσχα

Κυριακή του Πάσχα – Ostersonntag 5. Mai 2024

Κυριακή του Πάσχα – Ostersonntag 5. Mai 2024

Lesungen in der Göttlichen Liturgie

Απόστολος, Πραξ. α,1-8

Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Απόδοση στη δημοτική – (Πράξεις των Αποστόλων, 1,1-8)

Εγώ Θεόφιλε, στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, έκανα λόγο γι‘ όλα όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωσε, μέσω του Αγίου Πνεύματος, εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους είχε επιλέξει. Σ αυτούς παρουσίασε τον ευατό του ζωντανό, ύστερα από το σωτήριο πάθος του, και έδωσε πολλές αποδείξεις, ότι ήταν πράγματι ζωντανός. Για σαράντα ημέρες παρουσιαζόταν σ‘ αυτούς και τους δίδασκε αλήθειες για τη βασιλείας του Θεού. Και καθώς συναναστρεφόταν και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωσε παραγγελία· “να μην απομακρύνεσθε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, για την οποία με έχετε ακούσει να σας μιλαώ. Ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό μόνο, εσείς όμως θα βαπτισθήτε με το Πνεύμα το Αγιο, ύστερα από λίγες ημέρες”. Έπειτα απ‘ αυτά τα λόγια του Κυρίου ήλθαν όλοι μαζί οι μαθητές σ‘ αυτόν και τον ρώτησαν λέγοντας· “Κυριε, πες μας, άν στον καιρό μας, πρόκειται ν‘ αποκαταστήσεις πάλι ένδοξη τη βασιλεία του Ισραήλ;” Ο Ιησούς όμως τους είπε· “δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ κράτησε στη δική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη, όταν έρθει σε σας το Πνεύμα το Άγιο, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και όλη την Ιουδαία και Σαμάρεια και έως τα πιό μακρυνά σημεία της γης”.

Epistel (Apg 1,1-8):

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er (in den Himmel) aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.

Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννην (α‘ 1-17)

Κυριακή του Πάσχα

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι‘ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι‘ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ‘ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι‘ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ‘ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Στην αρχή της δημιουργίας, υπήρχε ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήταν πάντοτε αχώριστος απ‘ τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός. Αυτός υπήρχε στην ενωμένος προς τον Θεό. Ολα τα δημιουργήματα έγιναν δι‘ αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα, απ‘ όσα έχουν γίνει. Σ αυτόν υπήρχε ζωή και ζωή για τους ανθρώπους είναι το φώς. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν μπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει. Προάγγελος αυτού του φωτός έγινε ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεό, του οποίου το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτός ήρθε με σκοπό να μαρτυρήσει για το φώς, ώστε να πιστέψουν όλοι στο φως. Δεν ήταν εκείνος το φώς, αλλ‘ ήρθε να μαρτυρήσει για το φώς. Ο Λόγος ήταν πάντοτε το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο, που έρχεται στον κόσμο. Ήταν εξ αρχής στον κόσμο, και ο κόσμος έλαβε ύπαρξη δι‘ αυτού, αλλά ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε μεταξύ των δικών του, και αυτοί δεν τον δέχθηκαν. Άλλοι όμως τον δέχθηκαν. Σε όσους τον δέχθηκαν, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν γεννήθηκαν από ανθρώπινα αίματα ούτε από θέλημα σάρκας ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά γεννήθηκαν από τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και κατασκήνωσε ανάμεσά μας και εμείς είδαμε την δόξα του, δόξα που είχε από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ο Ιωάννης μαρτυρεί γι‘ αυτόν και κράζει με μεγάλη φωνή, λέγοντας· “αυτός είναι εκείνος, για τον οποίο σας είπα, ότι ο ερχόμενος ύστερα από εμένα είναι ανώτερος μου, διότι υπήρχε πρίν απο μένα”. Και από τον πλούτο του όλοι εμείς λάβαμε και χάρη πάνω στη χάρη. Διότι ο νόμος δόθηκε δια του Μωϋσή, η χάρη και η αλήθεια ήρθαν δια του Ιησού Χριστού.

Evangelium (Joh 1,1-17):

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.


CHRISTUS IST AUFERSTANDEN! ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN!

Albanisch: Khrishti unjal! Vertet unjal!

Arabisch: El Messieh qam! Hakken qam!

Bulgarisch: Hristos voskrese! Vo istina voskrese!

Englisch: Christ is Risen! Indeed He is risen!

Eriträisch-Tigre: Christos tensiou! Bahake tensiou!

Französisch:
Le Christ est ressuscité! En vérité il est ressuscité!

Georgisch: Kriste agsdga! Tscheschdmaridat!

Italienisch:
Cristo è risorto! Veramente è risorto!

Lateinisch:
Christus resurrexit! Vere resurrexit!

Niederländisch:
Christus is opgestaan! Ja, hij is waarlijk opgestaan!

Rumänisch: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Russisch: Hristos voskrese! Voistinu voskrese!

Serbisch: Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!