Κυριακή προ των Φώτων

2 Januar 2022 Κυριακή προ των Θεοφανίων – Sonntag vor Theophanie

Lesungen in der Göttlichen Liturgie

Απόστολος, Προς Τιμόθεον Β΄ (δ΄ 5-8)

Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Παιδί μου Τιμόθεε, να είσαι σώφρονας σε όλα, κακοπάθησε, κάμε έργο ευαγγελισμού, την υπηρεσία σου κάνε στὴν εντέλεια. Εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμά μου σαν σπονδή και ο καιρός της αναχώρησης μου έφθασε. Τον αγώνα τον καλό αγωνίσθηκα, τό δρόμο τελείωσα, την πίστη τήρησα και τώρα μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίον θα μου δώση ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, όχι μόνο σε μένα αλλά καὶ σε όλους που θα χουν αγαπήσει την φανέρωση του.


Epistel (2 Tim 4, 5-8):

Mein Sohn Timotheus, sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst! Denn ich werde nunmehr geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten.


Ευαγγέλιο, Κατά Μάρκον (α΄ 1 – 8)

Κυριακή προ των Φώτων

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του υιού του Θεού έγινε σύμφωνα με κείνο που είναι γραμμένο στους προφήτες: Να εγὼ στέλνω τον άγγελό μου πρὶν απο σένα, νὰ πρετοιμάσει το δρόμο εμπρός σου. Φωνή που φωνάζει στην έρημο· ετοιμάστε την οδό του Κυρίου, κάμετε ίσιους τους δρόμους του. Εμφανίσθηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάπτιζε στην έρημον και κήρυττε βάπτισμα μετανοίας προς συγχώρηση των αμαρτιών. Και ερχότανε σαυτόν όλόκληρη η χώρα της Ιουδαίας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και βαπτίζονταν όλοι στον Ιορδάνη, αφού εξωμολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ένδυμα απο τρίχες καμήλας και δερμάτινη ζώνη γύρω απο τη μέση του και έτρωγε ρίζες και άγριο μέλι. Κήρυττε και έλεγε, «Έρχεται ύστερα απο μένα εκείνος, που είναι ισχυρότερος μου και του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα».


Evangelium (Mk 1,1-8):

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.