Προσευχές

Προσευχές

Είσοδος του Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα Ντύσσελντορφ

Στην Κατήχηση ανήκουν:

Ηπροσευχή είναι η μοναδική δυνατότητα του πιστού να μιλήσει με τον Θεό. Γίνεται στο σπίτι, στην Εκκλησία, στην εργασία και οπουδήποτε αλλού. Για να είναι αληθινή πρέπει:
Να δοξολογεί τον Τριαδικό Θεό.
Να τον ευχαριστεί που μας έφερε και μας κρατά στη ζωή και μπορούμε να χαιρόμαστε μαζί με όλα τα άλλα δημιουργήματα.
Να τον παρακαλεί να μην επιτρέψει το κατρακύλισμα στην αμαρτία, στη φιλαυτία, στον ατομικισμό, δηλαδή στην άπληστη ιδιοποίηση των αγαθών και άρα στην εκμετάλλευση και κακοποίηση των αδελφών ανθρώπων και των άλλων δημιουργημάτων. Αν έχουμε στο σπίτι μας τήν Ιερή Σύνοψη ή τον Ιερό Συνέκδημο ή το Προσευχητάριο ή το Ωρολόγιο της Εκκλησίας, θα βοηθηθούμε και να μάθουμε να προσευχόμαστε και να βρίσκουμε την κατάλληλη για την κάθε περίσταση προσευχή. Εδώ σημειώνουμε ενδεικτικά κάποιες που θα έπρεπε να γνωρίζουμε απ‘ έξω όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί.

Κυριακή Προσευχή (Πάτερ ημών …)
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν

Το Σύμβολον της πίστεως ( Το Πιστεύω…)
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι‘ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι‘ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τάς Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν

Η Τριαδική Δοξολογία ( Το Άγιος ο Θεός …)
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Η Τριαδική δοξολογία
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Η Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα (Βασιλεύ ουράνιε …)
Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Το πλήρες Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός….. (τρεις φορές, όπως γράφεται στο 3) Δόξα Πατρί. … Και νυν …. (όπως αναγράφεται στο 3α) Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.
Κυριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.
Δόξα Πατρί… Και νυν … (όπως αναγράφεται στο 3α) Πάτερ ημών ….. (όπως αναγράφεται στο 1)

Προσευχή πριν από το γεύμα
Χριστέ, ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι άγιος ει, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Προσευχή μετά το γεύμα
Ευχαριστούμεν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών μη στερήσης ημάς και της αιωνίου σου βασιλείας αλλ‘ ως εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοις, ελθέ και μεθ‘ ημών και σώσον ημάς. Αμήν

Προσευχή πριν από το δείπνο
Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Προσευχή μετά το δείπνο
Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ‘ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσωμεν ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ‘ ελπίδι κατώκησας ημάς.

Η Μονολογική Προσευχή
Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. 

Προσευχή στην Κυρία Θεοτόκο
Υπεραγία θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών.

Ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο
Άξιόν εστίν, ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Προσευχή στον Άγγελο φύλακα
Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ‘ εμού διά την ακρασίαν μου μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη έν τινι αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν

Προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δος. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλω. Ναι, Κύριε βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν 

Βραδινή προσευχή 
Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα τό Άγιον.
Τριάς Αγία, δόξα σοι.
Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού.
Φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.