03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Τελέστηκε σήμερα και θα γίνεται κάθε Παρασκευή βράδυ η Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου ώρα 19-20,30 περίπου (Την Τελευταία Παρασκευή η Ακολουθία λέγεται Ακάθιστος Ύμνος και θα είναι μεγαλύτερη)

03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 03.03.17 Α΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου