Συνῆλθαν σήμερα σε τακτική συνεδρίαση οι γείτονες καθολικοί, εὐαγγελικοί καί ὀρθόδοξοι Ἱερεῖς τῶν συνοικιῶν Hassels/Reisholz στήν κατοικία τοῦ καθολικοῦ Pfarrer Pütz και συζήτησαν τρέχοντα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.