Στους χώρους του Ενοριακού Κέντρου θα φιλοξενούνται φέτος για ενισχυτική διδασκαλία στα κεφάλαια της γραφής, της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. Αν υπάρχουν και δικά μας παιδιά με παρόμοιες δυσκολίες, είναι αυτονόητο ότι μπορούν να μετάσχουν μετά από συνεννόηση μαζί μας.