Τα αναγνώσματα του 2021.

 


Ιανουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰανουαρίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Κολ 2,8-12 Λκ 2,20-21 καὶ 40-52 ἑορτῆς -
3 Β΄Τιμ 4,5-8  Μκ 1,1-8  Η'  πλ. α΄
6 Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7 Μτθ 3,13-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 19,1-8 Ἰωάν 1,29-34 ἑορτῆς  -΄
10 Ἐφ 4,7-13 Μτθ 4,12-17 Θ' πλ. β΄
17 Ἑβρ 13,17-21 Λκ 17,12-19 Ι' βαρὺς
24 Α΄Τιμ 1,15-17 Λκ 18,35-43 ΙΑ΄ πλ. δ΄
31  Α'Τιμ 4,9-15 Λκ 19,1-10  Ι' α

 


Φεβρουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 7,7-17 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς -
7 Β΄Κορ 6,1-10 Μτθ 25,14-30 Β' β'
14 Β΄Κορ 6,16-7,1 Μτθ 15,21-28 Γ' γ'
21 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ 18,10-14 Δ΄ δ'
28  Α΄Κορ 6,12-20  Λκ 15,11-32 Ε΄  πλ. α΄

 


Μάρτιος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Α΄Κορ 8,8-9,2 Μτθ 25,31-46 ΣΤ' πλ.β'
14 Ρωμ 13,11-14,4 Μτθ 6,14-21 Ζ' βαρὺς
21 Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40 Ἰωάν 1,44-52 Η' πλ.δ'
25 Ἑβρ 2,11-18 Λκ 1,24-38 ἑορτῆς -
27 Ἑβρ 1,10-2,3 Λκ 1,24-38 Θ' α'

 


Ἀπρίλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Ἑβρ 4,14-5,6 Μκ 8,34-9,1 Ι΄ β'
11 Ἑβρ 6,13-20 Μκ 9,17-31 ΙΑ΄ γ'
18 Ἑβρ 9,11-14 Μκ 10,32-45 Α΄ δ'
24 Ἑβρ 12,28-13,8 Ἰωάν 11,1-45 ἑορτῆς -
25 Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18 ἑορτῆς -


Μάιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Πρξ 1,1-8 Ἰωάν 1,1-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 3,1-8 Ἰωάν 2,12-22 ἑορτῆς -
9 Πρξ 5,12-20 Ἰωάν 20,19-31 Α' -
16 Πρξ 6,1-7 Μκ 15,43-16,8 Δ' β'
23 Πρξ 9,32-42 Ἰωάν 5,1-15 Ε' γ'
30 Πρξ 11,19-30 Ἰωάν 4,5-42 Ζ' δ'


Ἰούνιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6 Πρξ 16,16-34 Ἰωάν 9,1-38 Η΄ πλ. α΄
10 Πρξ 1,1-12 Λκ 24,36-53 ἑορτῆς -
13 Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36 Ἰωάν 17,1-13 Ι΄ πλ. β΄
20  Πρξ 2,1-11 Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12  ἑορτῆς  -
21 Ἐφ 5,8-19 Μτθ 18,10-20 ἑορτῆς -
27 Ἑβρ 11,33-12,2 Μτθ 10,32-33,Μτθ 10,32-33,37-38 καὶ 19,27-30 Α΄ πλ.δ'
29 Β΄Κορ 11,21-12,9 Μτθ 16,13-19 ἑορτῆς -
30 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 9,36 και 10,1-8 ἑορτῆς -


Ἰούλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου 

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Ρωμ 2,10-16 Μτθ 4,18-23 Β΄ α΄
11 Β΄Κορ 6,1-10 Μτθ 6,22-33 Γ΄ β΄
18 Τίτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19 Δ΄ γ΄
25 Γαλ 4,22-27 Μτθ 8,28-9,1 Ε΄ δ΄


Αύγουστος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Ρωμ 12,6-14 Μτθ 9,1-8 ΣΤ΄ πλ. α΄
6 Β΄Πτρ 1,10-19 Μτθ 17,1-9 ἑορτῆς -
8 Ρωμ 15,1-7 Μτθ 9,27-35 Ζ΄ πλ.β΄
15 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
22 Α΄Κορ 3,9-17 Μτθ 14,22-34 Θ΄ πλ. δ΄
29 Πρξ 13,25-32 Μκ 6,14-30 Ι' α'

Σεπτέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5 Α΄Κορ 9,2-12 Μτθ 18,23-35 ΙΑ' β'
8 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
12 Γαλ 6,11-18 Ἰωάν 3,13-17 Α' γ'
14 Α΄Κορ 1,18-24 Ἰωάν 19,6-11, 13-20, 25-28 καὶ 30 ἑορτῆς -
19 Γαλ 2,16-20 Μκ 8,34-9,1 Β' δ΄
26 Α΄Ἰωαν 4,12-19 Ἰωάν 19,25-27Ἰωάν 19,25-27καὶ 21,24-25 Ι' πλ. α΄

Ὀκτώβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Β΄Κορ 4,6-15 Λκ 6,31-36 Δ΄ πλ.β΄
10 Β΄Κορ 6,1-10 Λκ 7,11-17 Ε΄ βαρὺς
17 Τιτ 3,8-15 Λκ 8,5-15 ΣΤ΄ πλ. δ΄
24 Β΄Κορ 9,6-11 Λκ 8,27-39 Ζ' α΄
31 Β΄Κορ 11,31-12,9  Λκ 16,19-31  Η΄ β΄ 

Νοέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Γαλ 1,11-19 Λκ 8,41-56 Θ' γ'
14 Α΄Κορ 4,9-16 Λκ 10,25-37 Ι΄ δ
21 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς πλ.α'
28 Ἐφ 2,4-10 Λκ 18,18-27 Α' πλ.β'
30 Α΄Κορ 4,9-16 Ἰω 1,35-51 ἑορτῆς -

Δεκέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5 Γαλ 5,22-6,2 Λκ 13,10-17 Β΄ βαρὺς
9 Γαλ 4,22-27 Λκ 8,16-21 ἑορτῆς -
12 Ἐφ 5,8-19 Λκ 14,16-24 Ι΄ πλ. δ΄
19 Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40 Μτθ 1,1-25 Δ' α'
25 Γαλ 4,4-7 Μτθ 2,1-20 ἑορτῆς -
26 Γαλ 1,11-19 Μτθ 2,13-23 Ε' β'