Τα αναγνώσματα του 2020.

 


Ιανουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰανουαρίου

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
5 B'Τιμ 4,5-8 Μκ 1,1-8 Ζ' δ'
6 Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7 Μτθ 3,13-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 19,1-8 Ἰωάν 1,29-34 ἑορτῆς  -΄
12 Ἐφ 4,7-13 Μτθ 4,12-17 Η' πλ. α΄
19 Κολ 3,4-11 Λκ 17,12-19 Θ' β΄
26 Α'Τιμ 4,9-15 Λκ 19,1-10 Ι' βαρύς΄

 


Φεβρουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
2 Ἑβρ 7,7-17 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς πλ.δ'
9 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ. 18,10-14 Α' α'
16 Α'Κορ 6,12-20 Λκ. 15,11-32 Β' β'
23 Α'Κορ 8,8-9,2 Μτθ 25,31-46 Γ' γ'

 


Μάρτιος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
1 Ρωμ 13,11-14,4 Μτθ 6,14-21 Δ' δ'
8 Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40 Ἰωάν 1,44-52 Ε' πλ.α'
15 Ἑβρ 1,10-2,3 Μκ 2,1-12 ΣΤ' πλ.β'
22 Ἑβρ 4,14-5,6 Μκ 8,34-9,1 Ζ' βαρύς
25 Ἑβρ 2,11-18 Λκ 1,24-38 ἑορτῆς -
29 Ἑβρ 6,13-20 Μκ 9,17-31 Η' πλ.δ'

 


Ἀπρίλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
5 Ἑβρ.9,11-14 Μκ 10,32-45 Θ' α'
11 Ἑβρ.12,28-13,8 Ἰωάν 11,1-45 ἑορτῆς -
12 Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18 ἑορτῆς -
19 Πρξ 1,1-8 Ἰωάν 1,1-17 Β'  
24 Πρξ 3,1-8 Ίωαν 2,12-22 ἑορτῆς -
26 Πρξ 5,12-20 Ίωαν 20,19-31 Α' -


Μάιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
3 Πρξ 6,1-7 Μκ 15,43-16,8 Δ' β'
10 Πρξ 9,32-42 Ἰωάν 5,1-15 Ε' γ΄
13 Πρξ 14,6-18 Ἰωάν 7,14-30 ἑορτῆς -
17 Πρξ 11,19-30 Ἰωάν 4,5-42 Ζ' δ΄
24 Πρξ 16,16-34 Ιωάν 9,1-38 Η' πλ.α'
28 Πρξ 1,1-12 Λκ 24,36-53 ἑορτῆς -
31 Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36 Ἰωάν 17,1-13 Ι' πλ.β'


Ἰούνιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
7 Πρξ 2,1-11 Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12 ἑορτῆς -
8 Ἐφ 5,8-19 Μτθ 18,10-20 ἑορτῆς -
14 Ἑβρ 11,33-12,1-2 Μτθ 10,32-33, 37-38 καὶ 19,27-30 Α' πλ.δ΄
21 Ρωμ. 2,10-16 Μτθ 4,18-23 Β' α'
28 Ρωμ. 5,1-10 Μτθ 6,22-33 Γ' β'
29 Β΄Κορ 11,21-12,9 Μτθ 16,13-19 ἑορτῆς -
30 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 9,36 και 10,1-8 ἑορτῆς -


Ἰούλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου 

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
5 Γαλ 5,22-6,2 Μτθ 8,5-13 Δ΄ γ΄
12 Ρωμ 10,1-10 Μτθ 8,28-9,1 Ε΄ δ΄
19 Τίτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19 ΣΤ΄ πλ.α΄
26 Γαλ 3,23-4,5 Μτθ 9,27-35 Ζ΄ πλ.β΄


Αύγουστος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου

Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
2 Α΄Κορ 1,10-17 Μτθ 14,14-22 Η΄ βαρὺς
6 Β΄ Πτρ 1,10-17 Μτθ 17,1-9 ἑορτῆς -
9 Α΄Κορ 3,9-17 Μτθ 14,22-34 Θ΄ πλ.δ΄
15 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
16 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 17,14-23 Ι΄ α΄
23 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ΙΑ' β'
30 Α΄Κορ 15,1-11 Μτθ 19,16-26 Α' γ'

Σεπτέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
6 Α 'Κορ 16,13-24 Μτθ 21,33-42 Β' δ'
8 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42 καὶ 11,27-28 ἑορτῆς -
13 Γαλ 6,11-18 Ἰωάν 3,13-17 Γ' πλ.α'
14 Α΄Κορ 1,18-24 Ἰωάν 19,6-11, 13-
20, 25-28 καὶ 30-35
ἑορτῆς -
20 Γαλ 2,16-20 Μκ 8,34-9,1 Δ' πλ.β΄
27 Β'Κορ 6,1-10 Λκ 5,1-11 Ε' βαρὺς

Ὀκτώβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
4 Β΄Κορ 6,16-7,1 Λκ 6,31-36 ΣΤ΄ πλ.δ΄
11 Τίτ 3,8-15 Λκ 8,5-15 Ζ΄ α΄
18 Κολ 4,5-11 καὶ 14-18 Λκ 10,16-21 Η΄ β΄
25 Γαλ. 1,11-19 Λκ 8,27-39 Θ' γ΄

Νοέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
1 Α'Κορ 12,27-13,8 Λκ 16,19-31 Ι' δ'
8 Ἑβρ 2,2-10 Λκ 8,41-56 ΙΑ΄ πλ.α'
15 Ἐφ 2,4-10 Λκ 10,25-37 Α΄ πλ.β'
22 Ἐφ 2,14-22 Λκ 12,16-21 Β' βαρὺς
29 Ἐφ 4,1-7 Λκ 18,18-27 Γ' πλ.δ'
30 Α΄Κορ 4,9-16 Ἰω 1,35-52 ἑορτῆς -

Δεκέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
Ἡμέρα Ἀπόστολος Εὐαγγέλιο Ἑωθινὸ Ἦχος
6 Έβρ 13,17-21 Λκ 13,10-17 Δ΄ α΄
9 Γαλ 4,22-27 Λκ 8,16-21 ἑορτῆς -
13 Κολ 3,4-11 Λκ 14,16-24 Ε΄ β΄
20 Εβρ 11,9-10 καὶ 32-40 Μτθ 1,1-25 ΣΤ' γ'
25 Γαλ 4,4-7 Μτθ 2,1-12 ἑορτῆς -
27 Πρξ 6,8-15,7,1-5 καὶ 47-60 Μτθ 2,13-23 Ζ' δ'