Τα αναγνώσματα του 2019.

 


Ιανουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰανουαρίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Κολ 2,8-12 Λκ 2,20-21
καὶ 40-52 
ἑορτῆς  -
6 Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7 Μτθ 3,13-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 19,1-8 Ἰωάν 1,29-34 ἑορτῆς  -΄
13 Ἐφ 4,7-13 Μτθ 4,12-17 ΙΑ΄ πλ. δ΄
20 Β΄Κορ 4,6-15 Λκ 17,12-19 Α΄ α΄
27 Εβρ. 7,26-8,2 Λκ 19,1-10 Β' β΄

 


Φεβρουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 7,7-17 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς -
3 Β΄Κορ 6,1-10 Μτθ. 25,14-30 Γ΄ γ΄
10 Β΄Τιμ 2,1-10 Μτθ 25,31-46 Δ΄ δ΄
17 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ. 18,10-14 Ε΄ πλ.α΄
24 Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40 Λκ 15, 11-32 ΣΤ΄ πλ. β΄

 


Μάρτιος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Α΄Κορ 8,8-9,2 Μτθ 25,31-46 Ζ΄ βαρύς
10 Ρωμ 13,11-14,4 Μτθ 6,14-21 Η΄ πλ. δ΄
17 Ἑβρ 11,24-26 και 32-40 Ἰωάν 1,44-52 Θ΄ α΄
24 Ἑβρ 1,10-2,3 Μκ 2,1-12 Ι΄ β΄
25 Ἑβρ 2,11-18 Λκ 1,24-38 ἑορτῆς -
31 Ἑβρ 4,14-5,6 Μκ 8,34-9,1 ΙΑ΄ γ΄

 


Ἀπρίλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Ἑβρ.6,13-20 Μκ 9,17-31 Α΄ δ΄
14 Ἑβρ.9,11-14 Μκ 10,32-45 Β΄
πλ. α΄
20 Ἑβρ.12,28-13,8 Ἰωάν 11,1-45 ἑορτῆς -
21 Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18 ἑορτῆς -
28 Πρξ 1,1-8 Ἰωάν 1,1-17 ἑορτῆς -


Μάιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Πρξ 3,1-8 Ἰωάν 2,12-22 ἑορτῆς -
5 Πρξ 5,12-20 Ἰωάν 20,19-31 Α΄ -
12 Πρξ 6,1-7 Μκ 15,43-16,8 Δ΄ β΄
19 Πρξ 9,32-42 Ἰωάν 5,1-15 Ε΄ γ΄
22 Πρξ 14,6-18 Ἰωάν 7,14-30 ἑορτῆς -
26 Πρξ 11,19-30 Ἰωάν 4,5-42 Ζ΄ δ΄


Ἰούνιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Πρξ 16,16-34 Ἰωάν 9,1-38 Η΄ πλ. α΄
6 Πρξ 1,1-12 Λκ 24,36-53 ἑορτῆς -
9 Πρξ 20,16-18 και 28-36 Ἰωάν 17,1-13 Ι΄ πλ.β΄
16 Πρξ 2,1-11 Ἰωάν 7,37-52 και 8,12 ἑορτῆς -
17 Ἐφ 5,8-19 Μτθ 18,10-20 ἑορτῆς -
23 Ἑβρ 11,33-12,2 Μτθ 10,32-33, 37-38 και 19,27-30 Α΄ πλ.δ΄
29 Β΄Κορ 11,21-12,9 Μτθ 16,13-19 ἑορτῆς -
30 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 9,36 και 10,1-8 Β΄ α΄


Ἰούλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου 

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Γαλ 3,23-4,5 Μτθ 6,22-33 Γ΄ β΄
14 Τίτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19 Δ΄ γ΄
21 Ρωμ 10,1-10 Μτθ 8,28-9,1 Ε΄ δ΄
28 Ρωμ 12,6-14 Μτθ 9,1-8 ΣΤ΄ πλ.α΄


Αύγουστος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Ρωμ 15,1-7 Μτθ 9,27-35 Ζ΄ πλ.β΄
6 Β΄ Πτρ 1,10-17 Μτθ 17,1-9 ἑορτῆς -
11 Α΄Κορ 1,10-17 Μτθ 14,14-22 Η΄ βαρὺς
15 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
18 Α΄Κορ 3,9-17 Μτθ 14,22-34 Θ΄ πλ.δ΄
25 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 17,14-23 Ι΄ α΄

Σεπτέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Α΄Τιμ 2,1-7 Λκ 4,16-22 ΙΑ΄ β΄
8 Γαλ 6,11-18 Ἰωάν 3,13-17 ἑορτῆς γ΄
14 Α΄Κορ 1,18-24 Ἰωάν 19,6-11, 13-
20, 25-28 καὶ 30-35
ἑορτῆς -
15 Γαλ 2,16-20 Μκ 8,34-9,1 Β΄ δ΄
22 Β΄Κορ 1,21-2,4 Λκ 5,1-11 Γ΄ πλ. α΄
29 Β΄Κορ 4,6-15 Λκ 6,31-36 Δ΄ πλ.β΄

Ὀκτώβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
6 Β΄Κορ 6,1-10 Λκ 7,11-16 Ε΄ βαρὺς
13 Τίτ 3,8-15 Λκ 8,5-15 ΣΤ΄ πλ.δ΄
20 Γαλ 5,22-6,2 Λκ 8,27-39 Ζ΄ α΄
27 Β΄Κορ 11,31-12,9 Λκ 8,41-56 Η΄ β΄

Νοέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Γαλ. 1,11-19 Λκ 16,19-31 Θ΄ γ΄
8 Ἑβρ 2,2-10 Λκ 10,16-21 ἑορτῆς -
10 Γαλ. 2,16-20 Λκ 10,25-37 Ι΄ δ΄
17 Γαλ. 6,11-18 Λκ 12,16-21 ΙΑ΄ πλ. α΄
21 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
24 Ἐφ 2,4-10 Λκ 18,18-27 Α΄ πλ.β΄
30 Α΄Κορ 4,9-16 Ἰω 1,35-52 ἑορτῆς -

Δεκέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Ἐφ 2,14-22 Λκ 18,35-43 Β΄ βαρὺς
8 Ἐφ 4,1-7 Λκ 13,10-17 Γ΄ πλ.δ΄
15 Β΄Τιμ 1,8-18 Λκ 14,16-24 καὶ Μτθ 22,14 Δ΄ α΄
22 Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40 Μτθ 1,1-25 Ε΄ β΄
25 Γαλ 4,4-7 Μτθ 2,1-12 ἑορτῆς -
26 Ἑβρ 2,11-18 Μτθ 2,13-23 ἑορτῆς -
29 Γαλ 1,11-19 Μτθ 2,13-23 ΣΤ΄ γ΄