Τα αναγνώσματα του 2018.

 


Ιανουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰανουαρίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Κολ 2,8-12 Λκ 2,20-21
καὶ 40-52 
ἑορτῆς  -
6 Τίτ 2,11-14 καὶ 3,4-7 Μτθ 3,13-17 ἑορτῆς -
7 Πρξ 19,1-8 Ἰωάν 1,29-34 Θ΄ πλ. β΄
14 Ἐφ 4,7-13 Μτθ 4,12-17 Ι΄ βαρὺς
21 Α΄Τιμ 4,9-15 Λκ 19,1-10 ΙΑ΄ πλ. δ΄
28 Β΄Τιμ 3,10-15 Λκ 18,10-14 Α' α΄

 


Φεβρουάριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Φεβρουαρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ 7,7-17 Λκ 2,22-40 ἑορτῆς -
4 Α΄Κορ 6,12-20 Λκ 15,11-32 Β΄ β΄
11 Α΄Κορ 8,8-9,2 Μτθ 25,31-46 Γ΄ γ΄
18 Ρωμ 13,11-14,4 Μτθ 6,14-21 Δ΄ δ΄
25 Ἑβρ 11,24-26 καὶ 32-40 Ἰωάν 1,44-52 Ε΄ πλ. α΄

 


Μάρτιος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαρτίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Ἑβρ 1,10-2,3 Μκ 2,1-12 ΣΤ΄ πλ. β΄
11 Ἑβρ 4,14-5,6 Μκ 8,34-9,1 Ζ΄ βαρὺς
18 Ἑβρ 6,13-20 Μκ 9,17-31 Η΄ πλ. δ΄
25 Ἑβρ 2,11-18 Λκ 1,24-38 ἑορτῆς α΄
31 Ἑβρ 12,28-13,8 Ἰωάν 11,1-45 ἑορτῆς -

 


Ἀπρίλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἀπριλίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Φλπ 4,4-9 Ἰωάν 12,1-18 ἑορτῆς -
8 Πρξ 1,1-8 Ἰωάν 1,1-17 ἑορτῆς -
13 Πρξ 3,1-8 Ἰωάν 2,12-22 ἑορτῆς -
15 Πρξ 5,12-20 Ἰωάν 20,19-31 Α΄ -
22 Πρξ 6,1-7 Μκ 15,43-16,8 Δ΄ β΄
29 Πρξ 9,32-42 Ἰωάν 5,1-15 Ε΄ γ΄


Μάιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Μαΐου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἑβρ.13,7-16 Ἰωάν 7,14-30 ἑορτῆς -
6 Πρξ 11,19-30 Ἰωάν 4,5-42 Ζ΄ δ΄
13 Πρξ 16,16-34 Ἰωάν 9,1-38 Η΄ πλ. α΄
17 Πρξ 1,1-12 Λκ 24,36-53 ἑορτῆς ἑορτῆς
20 Πρξ 20,16-18 καὶ 28-36 Ἰωάν 17,1-13 Ι΄ πλ. β΄
27 Πρξ 2,1-11 Ἰωάν 7,37-52 καὶ 8,12 ἑορτῆς ἑορτῆς
28 Ἐφ 5,8-19 Μτθ 18,10-20 ἑορτῆς ἑορτῆς


Ἰούνιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουνίου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
3 Ἑβρ 11,33-12,2 Μτθ 10,32-33, 37- 38 καὶ 19,27-30 Α΄ πλ. δ΄
10 Ρωμ 2,10-16 Μτθ 4,18-23 Β΄ α΄
17 Ρωμ 5,1-10 Μτθ 6,22-33 Γ΄ β΄
24 Ρωμ 13,11-14,4 Λκ 1,1-25, 57- 68, 76 καὶ 80 Δ΄ γ΄
29 Β΄Κορ 11,21-12,9 Μτθ 16,13-19 ἑορτῆς -
30 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 9,36 καὶ 10,1-8 ἑορτῆς -


Ἰούλιος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ἰουλίου 

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
1 Α΄Κορ 12,27-13,8 Μτθ 8,28-9,1 Ε΄ δ΄
8 Ρωμ 12,6-14 Μτθ 9,1-8 ΣΤ΄ πλ. α΄
15 Τίτ 3,8-15 Μτθ 5,14-19 Ζ΄ πλ. β΄
22 Α΄Κορ 1,10-17 Μτθ 14,14-22 Η΄ βαρὺς΄
29 Α΄Κορ 3,9-17 Μτθ 14,22-34 Θ΄ πλ. δ΄


Αύγουστος

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Αὐγούστου

ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
5 Β΄Πτρ 1,10-19 Μτθ 17,14-23 Ι΄ α΄
6 Ρωμ 15,1-7 Μτθ 17,1-9 ἑορτῆς -
12 Α΄Κορ 1,10-17 Μτθ 18,23-35 ΙΑ΄ β΄
15 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
- -
19 Α΄Κορ 3,9-17 Μτθ 19,16-26 Α΄ γ΄
26 Α΄Κορ 4,9-16 Μτθ 21,33-43 Β΄ δ΄
29 Πρξ 13,25-32 Μκ 6,14-30 - -

Σεπτέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Σεπτεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Β΄Κορ 1,21-2,4 Μτθ 22,2-14 Γ΄ πλ. α΄
8 Φλπ 2,5-11 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
9 Γαλ 6,11-18 Ἰωάν 3,13-17 Δ΄ πλ. β΄
14 Α΄Κορ 1,18-24 Ἰωάν 19,6-11, 13-
20, 25-28 καὶ 30-35
ἑορτῆς -
16 Γαλ 2,16-20 Μκ 8,34-9,1 Ε΄ βαρὺς
23 Γαλ 4,22-27 Λκ 5,1-11 ΣΤ΄ πλ. δ΄
30 Β΄Κορ 9,6-11 Λκ 6,31-36 Ζ΄ α΄

Ὀκτώβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Ὀκτωβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
7 Β΄Κορ 11,31-12,9 Λκ 7,11-16 Η΄ β΄
14 Τίτ 3,8-15 Λκ 8,5-15 Θ΄ γ΄
21 Γαλ 2,16-20 Λκ 8,27-39 Ι΄ δ΄
28 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 8,41-56 ΙΑ΄ πλ. α΄

Νοέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Νοεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
4 Ἐφ 2,4-10 Λκ 16,19-31 Α΄ πλ. β΄
8 Ἑβρ 2,2-10 Λκ 10,16-21 ἑορτῆς -
11 Β΄Κορ 4,6-15 Λκ 10,25-37 Β΄ βαρὺς
18 Ἐφ 4,1-7 Λκ 12,16-21 Γ΄ πλ. δ΄
21 Ἑβρ 9,1-7 Λκ 10,38-42
καὶ 11,27-28
ἑορτῆς -
25 Γαλ. 3,23-4,5 Λκ 18,18-27 Δ΄ α΄

Δεκέμβριος
Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καὶ μεγάλων ἑορτῶν τοῦ Δεκεμβρίου
ἩμέραἈπόστολοςΕὐαγγέλιοἙωθινὸἮχος
2 Ἐφ 6,10-17 Λκ 18,35-43 Ε΄ β΄
9 Γαλ 4,22-27 Λκ 13,10-17 ΣΤ΄ γ΄
16 Κολ 3,4-11 Λκ 14,16-24 καὶ Μτθ 22,14 Ζ΄ δ΄
23 Ἑβρ 11,9-10 καὶ 32-40 Μτθ 1,1-25 Η΄ πλ. α΄
25 Γαλ 4,4-7 Μτθ 2,1-12 ἑορτῆς -
26 Ἑβρ 2,11-18 Μτθ 2,13-23 ἑορτῆς -
30 Γαλ 1,11-19 Μτθ 2,13-23 Θ΄ πλ. β΄