Διεύθυνση:
Γεν. Πρόξενος: κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου
grgencon.ddf@mfa.gr
021168785037

Διεύθυνση: Willi-Becker-Allee 11, 40227 Duesseldorf
T: 0211 68785037
Ηλεκτρονική σελίδα: www.mfa.gr/Duesseldorf